Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

By | 9 października 2018

W dniu 8 października 2018 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące
z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019. Wszyscy studenci I roku
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani
są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi,
który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących
na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:
– języka angielskiego,
– języka francuskiego,
– języka hiszpańskiego,
– języka niemieckiego,
– języka rosyjskiego,
– języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do końca października br.

Logowanie do testów diagnozujących:
1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl ;
2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób
jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło
do systemu USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język,
a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

UWAGA:
Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.
Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi
językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do
odpowiednich grup według kompetencji językowych.