Praktyki zawodowe – spotkanie organizacyjne online dla III roku (piątek, 29.10.2021, godz. 15.00)

By | 24 października 2021

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Jednym z obowiązkowych przedmiotów, zawartych w programie III roku studiów stacjonarnych I stopnia jest przedmiot “Praktyka zawodowa (niepedagogiczna)”, przewidziany do realizacji (zasadniczo) w semestrze zimowym (ewentualnie w semestrze letnim lub w trakcie przerwy wakacyjnej) w wymiarze 150 godz. i kończący się “zaliczeniem”.
Przedmiot “Praktyka zawodowa” nie dotyczy jedynie studentów III roku filologii rosyjsko-angielskiej, realizujących specjalizację nauczycielską.

Najważniejsze informacje dot. praktyk są zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej:
ifros.home.amu.edu.pl > Dla Studenta > Studia stacjonarne > Praktyki studenckie (tutaj bezpośredni link do ww. zakładki)

Brak uzyskania zaliczenia z ww. przedmiotu uniemożliwia ukończenie studiów licencjackich (tj. rejestrację pracy licencjackiej w Biurze Obsługi Studiów i przystąpienie do egzaminu dyplomowego – tzw. “obrony” pracy licencjackiej) i wiąże się z koniecznością powtarzania III roku studiów w kolejnym roku akademickim.

W najbliższy piątek, 29 października b.r. w godz. 15.00 – 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące ww. praktyk – spotkanie poprowadzi koordynator ds. praktyk zawodowych w IFRiU dr Krzysztof Tyczko.

Spotkanie odbędzie się w trybie on-line – poniżej link do ww. spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azMbSYY5WZU5OcM1qMiOK7cO0046W1FPnNnKDRJ74eOA1%40thread.tacv2/1635030420637?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22cb967a46-acc8-402a-8842-802152e20bcb%22%7d)

Spotkanie odbędą się w aplikacji MSTeams (online) w zespole dot. praktyk niepedagogicznych PRAKTYKI NIEPEDAGOGICZNE IFRiU UAM.
W ww. zespole znajduje się również link do formularza zgłoszeniowego do ubezpieczenia NNW z ramienia UAM.
Uprzejmie proszę o dołączenie do ww. zespołu, aby na bieżąco otrzymywać informacje dot. praktyk niepedagogicznych.
Proszę również o obecność na piątkowym spotkaniu organizacyjnym.

Pozdrawiam,
Łukasz Małecki