Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej

Zgodnie z przyjętą formułą Zakładu, zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwijaniu metodologii badań sytuujących dzieło literackie w kontekście kulturowym (odpowiednio do Bachtinowskiej koncepcji „małego” i „wielkiego czasu”). Literatura rosyjska, rozumiana jako pars pro toto kultury duchowej, jest postrzegana przez pracowników Zakładu także jako przedmiot badań inspirujący do określenia sensu obserwowanych współcześnie zjawisk kulturowych i paradygmatów kształtujących współczesną myśl humanistyczną. Szeroki obszar zainteresowań poznawczych pracowników Zakładu stanowi m.in. wielka proza rosyjska XIX wieku, bogaty kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej, Srebrny wiek w literaturze i sztuce, myśl rosyjska, myśl etyczna, postmodernizm rosyjski na tle tendencji światowych, antropologia tańca, kino XX wieku, imagologia literacka oraz współczesna proza rosyjska. Niniejsze podejście metodologiczne oraz sfery problemowe znajdują odzwierciedlenie także w pracy dydaktycznej, w tym w projektach realizowanych przez studentów w ramach seminariów licencjackich i magisterskich oraz podczas spotkań Sekcji Komparatystyki Literacko-Kulturowej studenckiego koła naukowego. Pracownicy Zakładu są aktywnymi członkami międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. International Dostoyevsky Society.


Kierownik Zakładu


Prof. UAM dr hab. Beata WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK

Profesor senior
Prof. zw. dr hab. Halina CHAŁACIŃSKA
Prof. UAM dr hab. Halina KORBICZ

Profesorowie
Prof. UAM dr hab. Jan WAWRZYNIAK

Adiunkci
Dr Edyta FEDORUSHKOV
Dr Anna HUMENIUK
Dr Natalia KAŹMIERCZAK
Dr Natalia KRÓLIKIEWICZ
Dr Olga MAKAROWSKA
Dr Anna STRYJAKOWSKA
Dr Krzysztof TYCZKO

Doktoranci
Mgr Piotr BRASZAK
Mgr Marta SIEKIERSKA