FAQ

Pytanie: Do kogo w pierwszej kolejności należy kierować wniosek w określonej sprawie (np. powtarzanie niezaliczonego przedmiotu, Indywidualna Organizacja Studiów, urlop dziekański, itd.)?

Odpowiedź: we wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów, prosimy o przestrzeganie wskazanej poniżej drogi administracyjnej:

• Pełnomocnik dziekana wydziału ds. studenckich w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
                               ⇓ 
• Prodziekan ds. studenckich Wydziału Neofilologii
                               ⇓
• Prorektor ds. studenckich UAM

Informację, kto aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w IFRiU znajdziesz na stronie ifros.home.amu.edu.pl > zakładka „O Instytucie” > „Pracownicy” > „Dyrekcja”.


Pytanie: Nie zdałem/am egzaminu w pierwszym terminie (tj. w trakcie sesji letniej), a poprawka odbywa się we wrześniu. Czy muszę przedłużać sesję, żeby podejść do drugiego terminu?

Odpowiedź: Nie, nie ma takiej konieczności.


Pytanie: Nie udało mi się zaliczyć egzaminu poprawkowego, ale chcę kontynuować studia. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedź: Należy złożyć wniosek o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu. Dostępne są dwa rodzaje wniosków:

*) powtarzanie niezaliczonego przedmiotu bez kontynuacji nauki na roku wyższym (pobierz wniosek: plik .doc  / plik .pdf)

*) powtarzanie niezaliczonego przedmiotu z jednoczesną kontynuacją nauki na roku wyższym (pobierz wniosek: plik .doc  / plik .pdf)

UWAGA!!! W sytuacji, gdy tym przedmiotem jest praktyczna nauka języka obcego (PNJR / PNJU / PNJA / PNJN) na I roku studiów I stopnia, przedmiot ten musi być jedynym, jaki zamierzamy powtarzać, w pozostałych przypadkach można powtarzać do 3 przedmiotów w ciągu roku akademickiego. Powtarzanie przedmiotów jest płatne.


Pytanie: Do kiedy należy złożyć wniosek o powtarzanie niezaliczonych przedmiotów?

Odpowiedź: W ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego.


Pytanie: Gdzie mogę znaleźć wzory wniosków?

Odpowiedź: Na stronie internetowej Wydziału Neofilologii www.wn.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > zakładka (* z lewej strony) „Dokumenty do pobrania”


Pytanie: Nie zaliczyłem przedmiotu „X”. Na podstawie złożonego wniosku otrzymałem zgodę Prodziekana na powtarzanie ww. niezaliczonego przedmiotu, jednak w ciągu kolejnego roku akademickiego, niestety, znów otrzymałem ocenę niedostateczną. Czy mogę jeszcze raz powtarzać przedmiot, który już raz był przeze mnie powtarzany?

Odpowiedź: Zgodnie z § 35 Regulaminu studiów „zajęcia już powtarzane nie mogą być powtarzane po raz drugi”. Brak uzyskania oceny pozytywnej z powtarzanego przedmiotu wiąże się ze skreśleniem z listy studentów.


Pytanie: Otrzymałem list z decyzją o skreśleniu mnie z listy studentów. Co mogę zrobić w ww. sytuacji?

Odpowiedź: Możesz ubiegać się o wznowienie studiów (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) – pobierz wzór wniosku: plik .doc  / plik .pdf  . Do wniosku o wznowienie studiów należy dołączyć kartę przebiegu Twoich studiów. Pamiętaj, że wznowienie studiów jest bezpłatne, ale możliwe tylko jeden raz w ramach studiów stacjonarnych.


Pytanie: Na innym kierunku zaliczyłem/am przedmiot o takiej samej nazwie i liczbie godzin. Czy mogę go przepisać?

Odpowiedź: Tak, jeśli sylabus (program nauki danego przedmiotu) obu przedmiotów zgadza się w co najmniej 80%. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 15 października (przedmioty całoroczne) lub do 15 marca (przedmioty w semestrze letnim).

Nie można przepisywać „Szkolenia BHP” – jest to przedmiot, który należy ponownie zrealizować (w formie kursu e-learningowego).

Można przepisać „Szkolenie biblioteczne„, jeśli było realizowane na naszej uczelni.

WF” przepisuje tylko Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Morasko, ul. Zagajnikowa 9  http://swfis.amu.edu.pl/ ).


Pytanie: O ile można przedłużyć sesję?

Odpowiedź: Dziekan może przedłużyć sesję w uzasadnionych wypadkach maksymalnie o 2 miesiące (czyli do 30 listopada).


Pytanie: Kiedy upływa ostateczny termin składania pracy dyplomowej (licencjackiej / dyplomowej)?

Odpowiedź: Ostateczny termin rejestracji pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) to 30 września. Jeśli nie uda się zarejestrować pracy do tego dnia, trzeba wypełnić wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego bez kontynuowania studiów na roku wyższym (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf). Powtarzanie przedmiotów „Seminarium licencjackie” / „Seminarium magisterskie” jest płatne – link do tabeli z wysokością opłat.


Pytanie: Czy mogę ubiegać się o przedłużenie terminu rejestracji pracy licencjackiej / magisterskiej w Dziekanacie?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z Regulaminem studiów nie jest udzielane przedłużenie sesji na rejestrację pracy licencjackiej nie jest możliwe. Jeśli nie uda się zarejestrować pracy do 30 września, trzeba wypełnić wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego bez kontynuowania studiów na roku wyższym (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf).


Pytanie: Kiedy mogę ubiegać się o zmianę kierunku (specjalności)?

Odpowiedź: Zmiana kierunku (specjalności) studiów możliwa jest po ukończeniu pierwszego roku, tzn. po uzyskaniu zaliczeń i ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów, zawartych w programie dla I roku studiów (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf).


Pytanie: Na jak długo i ile razy w ciągu studiów mogę wziąć urlop dziekański?

Odpowiedź: Urlop długoterminowy (dawniej nazywał się dziekański) przysługuje na okres 12 miesięcy. Można go uzyskać najwyżej dwa razy w ciągu studiów. 

Wzór wniosku o: urlop dziekański krótkoterminowy (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf); urlop dziekański długoterminowy (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf).


Pytanie: Czym jest Indywidualna Organizacja Studiów?

Odpowiedź: Indywidualna Organizacja Studiów, w skrócie IOS, to jeden ze sposobów odbywania studiów wyższych. Stanowi wsparcie dla studentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odbywać studiów w normalnym trybie.


Pytanie: Jakie przesłanki uprawniają do uzyskania IOS?

Odpowiedź: Wśród sytuacji, uprawniających do wnioskowania o IOS, występują (zgodnie z Regulaminem Studiów UAM):
§ 13 ust. 5. Za szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, uważa się zwłaszcza:
       1) długotrwałą lub przewlekłą chorobę studenta;
       2) udział w projektach badawczych;
       3) realizację więcej niż jednego programu studiów;
       4) działalność w organach uczelni, w tym w organach samorządu studenckiego.

Dodatkowo, na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student-rodzic i studentka w ciąży również ma prawo ubiegać się o taki sposób odbywania studiów.

Jednak system rozpatrywania wniosków jest bardzo zindywidualizowany, dlatego wcześniej wskazane sytuacje nie muszą automatycznie determinować pozytywnej decyzji. To Dziekan lub prodziekan ds. studenckich podejmuje ostateczną decyzję.

Warto dodać, że w niektórych jednostkach UAM IOS przyznawany jest także w przypadku problemów zdrowotnych, niepełnosprawności czy pracy zawodowej.


Pytanie: Jak ubiegać się o przyznanie IOS?

Odpowiedź: W celu ubiegania się o IOS należy wypełnić wniosek, kierowany do Prodziekana ds. studenckich (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf). Do wniosku (tj. na 2-ej stronie) dołączona jest tabela z wykazem przedmiotów, których IOS ma dotyczyć. Trzeba uzyskać podpisy prowadzących zajęcia, a następnie akceptację wicedyrektora IFRiU. Wtedy dopiero można wniosek złożyć w dziekanacie.


Pytanie: Jak wygląda studiowanie w ramach IOS?

Odpowiedź: Zgodnie z § 13 Regulaminu studiów UAM:

  • Indywidualna organizacja studiów uprawnia studenta do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania zajęć na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, w granicach danego roku akademickiego, jak również może uprawniać do nieuczestniczenia w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia.
  • Student, realizujący studia w ramach IOS, powinien najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem zaliczenia lub egzaminu dla ogółu grupy, zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w celu ustalenia terminu zaliczenia.
  • W przypadku, gdy w ramach zgody na IOS student otrzymał uprawnienie do nieuczestniczenia w zajęciach, powinien zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w terminie 14 dni od uzyskania decyzji Prodziekana w celu ustalenia warunków zaliczenia.

Zatem podsumowując: w ciągu 14 dni od uzyskania pozytywnej decyzji należy powiadomić wykładowców o przyznaniu IOS. Warto dostarczyć im (np. w e-mailem) kopię decyzji, aby nie pojawiły się żadne wątpliwości. Podczas rozmów z nauczycielami akademickimi należy ustalić szczegółowe zasady oraz terminy zaliczania poszczególnych przedmiotów, objętych IOS.


Pytanie: Czy jednoczesna realizacja dwóch lat w rok stanowi IOS?

Odpowiedź: Jednoczesna realizacja dwóch lat w ciągu jednego roku nie stanowi IOS. To osobny przypadek, który może zdarzyć się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


Pytanie: Czy Indywidualny Tok Studiów to jeden ze sposobów realizacji IOS?

Odpowiedź: Indywidualny Tok Studiów (ITS) nie jest jednym ze sposobów realizacji IOS. ITS przyznaje się bowiem w przypadku bardzo dobrych wyników w nauce po I roku studiów I stopnia lub po studiach I stopnia.