Rada programowa

Rada programowa kierunku Filologia wschodniosłowiańska (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia):

 • Prodziekan Wydziału Neofilologii ds. studenckich: Prof. dr hab. Andrzej Narloch
 • nauczyciele akademiccy – przedstawiciele dyscyplin naukowych, do których przypisano kierunek studiów:
  • dr Łukasz Małecki (kierownik rady programowej)
  • prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska
  • dr Daria Słupianek-Tajnert
  • dr Natalia Kaźmierczak
  • prof.  dr hab. Bartosz Osiewicz
  • dr Wojciech Kamiński
 • przedstawiciele studentów:
  • Joanna Czerwińska
  • Alicja Karpa
  • Tatiana Rodzeń

Podstawa prawna: Uchwała nr 218/2018/2019 Senatu UAM z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Zadania Rady programowej kierunku filologia wschodniosłowiańska:

Zgodnie z § 133 Statutu UAM z dn. 01.10.2019 r. do zadań rady programowej kierunku studiów lub grupy kierunków studiów należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia na kierunku studiów;
 2. zapewnianie i ocenianie jakości kształcenia na kierunku studiów;
 3. przygotowanie lub modyfikacja zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi programu kształcenia, w tym kierunkowych efektów uczenia się oraz planów studiów;
 4. przygotowanie propozycji zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć;
 5. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu doskonalenia programów kształcenia;
 6. przeprowadzenie okresowego przeglądu i weryfikacja programów kształcenia realizowanych w ramach kierunku studiów, w szczególności w zakresie:
  a) właściwego doboru przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów uczenia się,
  b) ustalenia zgodności efektów przypisanych przedmiotom i modułom z efektami kierunkowymi,
  c) sprawdzania treści programowych przedmiotów w odniesieniu do osiągnięcia założonych efektów uczenia się,
  d) zatwierdzania kart przedmiotów prowadzonych na kierunku przedmiotów,
  e) opiniowania tworzenia i znoszenia specjalności, profili, ścieżek dydaktycznych na danym kierunku,
  f) opiniowania kandydatury promotorów prac dyplomowych,
  g) zatwierdzania tematów prac dyplomowych,
  h) dokonywania okresowej oceny jakości prac dyplomowych realizowanych na kierunku,
  i) ustalania zasad procesu dyplomowania,
  j) ustalania zasad obsady kadrowej poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
  k) ustalania strategii promocji kierunku,
  l) ustalania zasad hospitowania zajęć realizowanych przez pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych na kierunku studiów;


Najważniejsze akty prawne i zarządzenia Rektora:


Pozostałe wzory dokumentów i formularzy: