O instytucie

Filologia Rosyjska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu powstała w 1965 roku najpierw jako Katedra Filologii Rosyjskiej, później Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, a od 1989 do 2016 roku Instytut Filologii Rosyjskiej.

Z dniem 1 września 2016 na wydziale Neofilologii przekształca się Instytut Filologii Rosyjskiej w
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Obecnie w Instytucie działają: Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych, Zakład Literatury Rosyjskiej, Zakład Języka Rosyjskiego, Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej, Zakład Ukrainistyki i Pracowania Anglistyki.

W Instytucie w ramach kierunku Filologia prowadzone są następujące specjalności:

- filologia rosyjska,
- filologia rosyjska z filologią angielską,
- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną,
- filologia rosyjska z filologią ukraińską,
- filologia ukraińska,
- filologia ukraińska z filologią angielską.

Kadra naukowo-dydaktyczna składa się z 9 profesorów, 24 doktorów, 23 wykładowców i 2 pracowników administracyjno-technicznych.
Sekcja rusycystyczna Biblioteki Wydziałowej Novum posiada bogaty księgozbiór liczący ponad 100 tys. woluminów, w tym znaczną ilość rzadkich starodruków.
Studenci Instytutu Filologii Rosyjskiej oprócz zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów) mogą rozwijać swoje zainteresowania filologiczne we Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym oraz w prężnie działających sekcjach: teatralnej, chóralnej i filmowej.
W Instytucie na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) oraz podyplomowych kształcimy ponad 500 słuchaczy rocznie. Wielu studentów naszego Instytutu kontynuuje studia w ośrodkach akademickich Rosji i Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy tych Państwa, którzy chcą bliżej poznać kulturę i język naszych wschodnich sąsiadów.