Studia niestacjonarne 2020/2021

Rok akademicki 2020-2021

Początek zajęć na studiach niestacjonarnych 17-18 października 2020 roku (tryb zdalny)

UWAGA!

Zarządzenie nr 15/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Dokumenty

Deklaracja zgody (I rok , studia licencjackie ) na przetwarzanie danych osobowych – studia niestacjonarne

Deklaracja zgody (I rok studia magisterskie ) na przetwarzanie danych osobowych – studia niestacjonarne

Terminarz zajęć 2020-2021
Opiekunowie lat na studiach niestacjonarnych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat 
Dyżury dziekanatu w sem. zimowym 2020-2021 (wkrótce)
Dyżury dziekana w sem. zimowym 2020-2021 (wkrótce)
Zarządzenie nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021

 


Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuje studentki i studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia, że została uruchomiona rejestracja na studiach niestacjonarnych:

I TURA:    10.10.2020 – 10.11.2020

II TURA:    04.02.2021 – 11.02.2021 

12 października 2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję studentów I roku studiów niestacjonarnych licencjackich filologii rosyjskiej, że program studiów w roku akademickim 2020-2021 przewiduje obowiązkowe zaliczenie w formie kursu e-learningowego przedmiotu EDUKACJA INFORMACYJNA I ŹRÓDŁOWA (dawniej: Przysposobienie biblioteczne).

Studenci zagraniczni będą mogli zaliczyć przedmiot w formie ćwiczeń w języku angielskim.

Kurs został także dostosowany dla potrzeb osób niedowidzących i niewidzących.  

Dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW I ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I i II STOPNIA FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 I KOLEJNYCH BĘDZIE REALIZOWANY LEKTORAT JĘZYKA ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO WYŁĄCZNIE  W FORMIE ZDALNEJ I TYLKO W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

Na I i II roku studiów licencjackich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Katarzyna Grodzka, na III roku Pani mgr Agnieszka Kuc.

Na I i II roku studiów magisterskich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Agata Rataszewska.

 

30.07.2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTEK I STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

 Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy studentka lub student odbyli już szkolenie na studiach I stopnia lub w innej uczelni, osoby przyjęte na I rok studiów na UAM są zobowiązani zaliczyć Szkolenie BHP.

 Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy  nastąpiło ponowne przyjęcie na I rok studiów (i zostało zaliczone Szkolenie BHP wcześniej) studenci są zobowiązani kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.   

dr Wojciech Kamiński

 

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU
TERMINARZ ZAJĘĆ 2020-2021

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA LICENCJACKIE 2020-2021 

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2020-2021
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2020-2021
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGA: Zamieszczone poniżej harmonogramy zajęć ze względu na zagrożenie epidemiczne mogą ulec modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone i podane do wiadomości studentów.
1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. I ROK (stan na 01.09.2020 r.)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. II ROK (stan na 01.09.2020 r.)
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. III ROK (stan na 05.10.2020 r.)

W ZWIĄZKU Z NADAL TRWAJĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM HARMONOGRAMY ZAJĘĆ MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM, O CZYM BĘDZIEMY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ STUDENTÓW.

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II⁰ PLANUJEMY URUCHOMIENIE DWÓCH SEMINARIÓW MAGISTERSKICH:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z JĘZYKOZNAWSTWA 
poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna  K u l i g o w s k a

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z LITERATUROZNAWSTWA 
poprowadzi prof. dr hab. Aleksandra  Z y w e r t

 Warunkiem utworzenia każdej grupy seminaryjnej jest zgłoszenie się 5-8 osób. W przeciwnym wypadku prowadzone będzie tylko jedno seminarium.

 15 lipca 2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuje studentki i studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia, że została uruchomiona rejestracja na studiach niestacjonarnych:

I TURA:    10.10.2020 – 10.11.2020

II TURA:    04.02.2021 – 11.02.2021 

12 października 2020 r.

dr Wojciech Kamiński

K O M U N I K A T

UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW I ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I i II STOPNIA FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 I KOLEJNYCH BĘDZIE REALIZOWANY LEKTORAT JĘZYKA ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO WYŁĄCZNIE  W FORMIE ZDALNEJ I TYLKO W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

Na I i II roku studiów licencjackich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Katarzyna Grodzka, na III roku Pani mgr Agnieszka Kuc.

Na I i II roku studiów magisterskich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Agata Rataszewska.

 

30.07.2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

 SZKOLENIE BHP DLA STUDENTEK I STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

 Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy studentka lub student odbyli już szkolenie na studiach I stopnia lub w innej uczelni, osoby przyjęte na I rok studiów na UAM są zobowiązani zaliczyć Szkolenie BHP.

 Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy  nastąpiło ponowne przyjęcie na I rok studiów (i zostało zaliczone Szkolenie BHP wcześniej) studenci są zobowiązani kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.   

dr Wojciech Kamiński

Deklaracja zgody (I rok II stopnia – 2020-2021) na przetwarzanie danych osobowych – studia niestacjonarne

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU
TERMINARZ ZAJĘĆ 2020-2021

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2020-2021 

 

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2020-2021
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2020-2021
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020-2021 – STUDIA MGR I ROK (stan na 16.10.2020 r.)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020-2021 – STUDIA MGR II ROK (stan na 10.10.2020 r.)

W ZWIĄZKU Z NADAL TRWAJĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM HARMONOGRAMY ZAJĘĆ MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM, O CZYM BĘDZIEMY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ STUDENTÓW.


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie “Komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej”

Archiwum