Dla kandydata

Rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym możliwa tylko w systemie internetowej Rejestracji pod adresem:
https://rejestracja.amu.edu.pl/

 

Ulotka 2017r. - str.1Ulotka 2017r. - str.2

Pobierz ulotkę

Rekrutacja na Studia Podyplomowe
Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

R e k r u t a c j a 2017/2018

Limit przyjęć – 45 słuchaczy
Warunki przyjęcia na Studia:

Warunkiem przyjęcia do Studium jest wysoki stopień znajomości języka rosyjskiego w mowie i piśmie, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej lub w przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności studiów wyższych – stwierdzony na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej lub innego kierunku/specjalności;
2. Życiorys;
3. Podanie na o przyjęcie na studia;
4. Kwestionariusz osobowy;
5. 2 zdjęcia;
6. Kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty można składać od 20 kwietnia do dnia 7 września 2017 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (Collegium Novum, al. Niepodległości 4, p. 7B, Poznań).

Rozmowa kwalifikacyjna:
Z kandydatami, którzy ukończyli inny kierunek/specjalność studiów niż filologia rosyjska zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 9 września 2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w sali 8B Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu sprawdzenie poziomu znajomości języka rosyjskiego.

Koszt studiów (dwa semestry) – 3.400 zł

Kontakt i dodatkowe informacje

Kierownik Studiów – dr Wojciech Kamiński
tel. 603421741; 61-829-3576, e-mail: kawo@amu.edu.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – mgr Hanna Jendro
tel. 608559972, tel. 61-829-3576, e-mail: ifros@amu.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 7B,
61-874 P o z n a ń
tel. 61-829-3576 tel./fax: 61-829-3575
e-mail: ifros@amu.edu.pl

http://www.ifros.amu.edu.pl

 

Portal Dla Kandydata UAM
Portal Dla Kandydata WN