Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe (niepedagogiczne)

Niepedagogiczne praktyki zawodowe są obowiązkowe dla studentów studiów licencjackich. Ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Praktyki trwają 150 godzin (4 tygodnie) i mogą być realizowane od zakończenia drugiego semestru do końca szóstego semestru.

Cel praktyk

Praktyki zawodowe mają na celu m.in.:

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych, na różnych stanowiskach pracy, w formie ustnej i pisemnej;
 • integrację (a w razie potrzeby weryfikację i modyfikację) wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów, z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych;
 • poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach i grupach społecznych oraz na różnych stanowiskach;
 • rozwijanie umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy w zespole, zgodnie ze współczesnymi tendencjami w gospodarce, administracji, nauce i kulturze;
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności społecznych;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz umiejętności samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania realnych problemów, a także otwartości na innych;
 • identyfikację z przyszłym zawodem, ale także uświadomienie sobie konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego, również pod kątem modyfikacji zawodowych.

Miejsce odbywania praktyk

Praktyki mają charakter obserwacyjno-asystencki i mogą być realizowane w wybranych przez studenta zakładach pracy w kraju lub za granicą. Dopuszczalne jest odbywanie praktyk w kilku zakładach pracy.

Każdy student samodzielnie wybiera i kontaktuje się z instytucją, w której chciałby odbyć praktykę.

Przykładowe miejsca odbywania praktyk:

 • różnego rodzaju przedsiębiorstwa (handlowe, transportowe, finansowe, produkcyjne), świadczące usługi na rynku międzynarodowym, w tym także polskie filie międzynarodowych koncernów,
 • biura tłumaczy i tłumacze przysięgli,
 • urzędy publiczne (urzędy miasta, starostwa powiatowe, różne działy ministerstw itp.),
 • konsulaty i ambasady,
 • biura turystyczne,
 • hotele,
 • muzea, teatry i inne instytucje kultury (np. domy kultury, fundacje i stowarzyszenia współpracujące z zagranicą),
 • wydawnictwa i redakcje czasopism, regionalne ośrodki telewizji, biura rzeczników prasowych,
 • stowarzyszenia i organizacje, wspierające szeroko rozumianą współpracę międzynarodową itp.

Praktyki odbywane w jednostkach organizacyjnych UAM (np. w Bibliotece Filologicznej Novum, pomoc przy organizacji konferencji itp.) mogą mieć jedynie charakter uzupełniający.


Zaliczenie praktyk

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 1. Plan praktyk, który należy dostarczyć opiekunowi w Instytucie/Katedrze jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.
 2. Dziennik praktyk, zawierający:
  1. rzetelnie wypełnione karty tygodniowe,
  2. sprawozdanie studenta,
  3. opinię opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Wszystkie wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzone przez opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę (podpis, pieczątka).

Na życzenie instytucji przyjmującej praktykanta Uczelnia może zawrzeć z nią porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych. Porozumienie podpisuje się w dwóch egzemplarzach.

Pozostałe dokumenty