Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe (na studiach licencjackich)

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania. Są to: Program praktyk, Zasady praktyk zawodowych, Plan praktyk, Porozumienie, Dziennik praktyk oraz wzory wypełniania dziennika, planu i porozumienia. We „wzorach” znajdują się podpowiedzi, jak wypełniać dokumenty – proszę o szczegółowe zapoznanie się, dzięki temu unikniemy niepotrzebnych poprawek, bieganiny oraz nerwów przed sesją lub egzaminem licencjackim.
 2. Zachęcam do dołączenia do zespołu na MSTeams: PRAKTYKI ZAWODOWE IFRiU UAM LICENCJAT. W zespole będą aktualności, odpowiedzi na pytania, informacje o firmach i o wydarzeniach. W zespole, w zakładce „Pliki” są również poniższe dokumenty.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.
 4. Praktyki zawodowe trwają 150 godzin i mogą być realizowane od początku trzeciego semestru do końca szóstego semestru (patrz „Zasady). Dziekan WN nie wyraża zgody na pracę dłuższą niż 8 godzin dziennie. Oczywiście praktyki powinny odbywać się poza godzinami zajęć uniwersyteckich.
 5. Cel praktyk zawodowych – patrz: Program praktyk zawodowych.
 6. Przykładowe miejsca odbywania praktyk – patrz: Zasady praktyk.

 

USYSTEMATYZOWANE KROKI REALIZACJI PRAKTYK

 1. Przed rozpoczęciem praktyk, na etapie wypełniania planu praktyk, każdy student OBOWIĄZKOWO przedstawia w firmie Porozumienie do podpisania (2 egzemplarze) oraz Program praktyk zawodowych (pliki w naszym zespole MSTeams lub poniżej). Student powinien zapoznać się z programem praktyk oraz przedstawić go firmie, aby ta wiedziała, na czym mają polegać praktyki zawodowe (jest to wymóg zawarty w Porozumieniu). Wypełniony plan praktyk oraz wypełnione i podpisane przez przedstawiciela firmy porozumienie student skanuje i przesyła opiekunowi praktyk w IFRiU (dr Krzysztof Tyczko) przez MSTeams lub mail w celu weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji przez opiekuna praktyk w IFRiU (na tym etapie na podstawie skanów) student odnosi 2 egzemplarze podpisanego porozumienia do sekretariatu (UWAGA!) Instytutu Filologii Germańskiej 403 do przegródki dra Adama Sobka. Weryfikacja opiekuna IFRiU na tym etapie jest konieczna, aby do dra Sobka trafiały prawidłowo wypełnione porozumienia oraz aby była pewność, że miejsce, które student wybrał, pozwoli na realizację programu praktyk (patrz także: punkt 5 Zasad praktyk). Dr Sobek w sem. zimowym 2021/2022 podpisuje porozumienia w środy i piątki. Po podpisaniu porozumienia przez dra Sobka student odbiera z tej samej przegródki swoje 2 egzemplarze porozumienia, jeden zachowuje u siebie razem z planem (po odbyciu praktyk przekaże je razem z dziennikiem opiekunowi praktyk w IFRiU), drugi egzemplarz oddaje praktykodawcy. Po podpisaniu porozumienia przez koordynatora praktyk, przed przystąpieniem do realizacji praktyk, student przesyła opiekunowi praktyk w IFRiU jeszcze raz skan porozumienia – z podpisami obu stron: firmy i UAM. Dopiero teraz można rozpocząć praktyki.
 2. Wydział Neofilologii UAM nie wymaga ubezpieczenia NNW, ale zapewnia środki na nie, jeśli praktykodawca żąda ubezpieczenia NNW. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 144/2021/2022 Uczelnia ubezpiecza studenta tylko na wyraźną prośbę praktykodawcy. Jeśli praktykodawca zgłosi studentowi żądanie ubezpieczenia, wówczas w porozumieniu należy dodać zapis w paragrafie 3 pkt. 3 o następującej treści: „ubezpieczenia studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków”. Student, od którego praktykodawca wymaga ubezpieczenia, zgłasza się do opiekuna praktyk w IFRiU po gotowy wzór porozumienia z zapisem NNW. Student wypełnia także ankietę (LINK). Student może się ubezpieczyć sam lub może poprosić o to Uczelnię. W przypadku ubezpieczenia przez UAM Uczelnia zbiera dane studentów do ubezpieczenia w dwóch transzach: do 15.11. (w roku 2021 do 15.12.) oraz do 15.03. Po tym terminie terminie nie będzie możliwe dopisanie się do ubezpieczenia od UAM w danym roku akademickim. Do tych terminów należy doliczyć ok. 2-8 tygodni na podpisanie przez UAM umowy ubezpieczenia. Dopiero po podpisaniu przez UAM umowy ubezpieczenia (będzie oficjalna informacja) student jest ubezpieczony, a więc może rozpocząć praktyki u praktykodawcy, który wymaga ubezpieczenia. W tym wypadku należy więc bardzo dobrze i z wyprzedzeniem zaplanować termin odbywania praktyk.
 3. Jeśli praktykodawca z jakiegokolwiek powodu nie godzi się na podpisanie porozumienia, należy poszukać innego praktykodawcy. Podpisanie porozumienia jest obowiązkowe.
 4. Jeśli student już pracuje w miejscu, które zapewnia realizację programu praktyk, może zostać zwolniony przez Dziekana z odbywania praktyk pod warunkiem złożenia podania z uzasadnieniem, umowy o pracę, oraz opisu zakresu obowiązków wystawionego przez praktykodawcę z jego pieczątkami i podpisem. Podanie student może napisać sam, lub pobrać ze strony WN dokument: LINK.
 5. Podczas odbywania praktyk student szczegółowo wypełnia dziennik praktyk. Po skończeniu odbywania praktyk student daje do podpisu kompletny dziennik praktyk swojemu praktykodawcy, następnie wysyła skany dziennika praktyk opiekunowi praktyk w IFRiU (dr Krzysztof Tyczko). Po wyraźnym zatwierdzeniu poprawności wypełnienia całego dziennika ze strony opiekuna praktyk (a więc karta przebiegu, karty tygodniowe, opinia praktykanta, opinia praktykodawcy) student dostarcza ORYGINAŁY na półkę opiekuna praktyk w sekretariacie (proszę nie mylić z dziekanatem na piętrze!!!) IFRiU (osobiście lub pocztą; jeśli pocztą, koniecznie proszę wpisać imię i nazwisko opiekuna na kopercie). Dokumenty proszę przekazywać na półkę w sekretariacie IFRiU w KOSZULKACH. Po odebraniu dokumentów i weryfikacji zgodności z przesłanymi skanami opiekun praktyk wpisuje zaliczenie. Jeśli student nie widnieje w USOS zaliczenie zostanie wpisane po zapisaniu się studenta na przedmiot Praktyka zawodowa (konieczna jest informacja zwrotna ze strony studenta o zapisaniu się na przedmiot).
 6. Udanych praktyk!

 


 

Dokumenty do pobrania

 


Wzory wypełnienia

 


 

Pozostałe dokumenty