Zmiana formy studiów/kierunku

Kiedy możliwe jest ubieganie się o zmianę kierunku (specjalności) studiów?

Zmiana kierunku (specjalności) studiów możliwa jest po ukończeniu pierwszego roku, tzn. po uzyskaniu zaliczeń i ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów, zawartych w programie dla I roku studiów.
Wzór wniosku jest dostępny pod poniższymi linkami plik .doc / plik .pdf)
.
Do ww. wniosku należy dołączyć kartę przebiegu Twoich studiów – ww. dokument możesz wygenerować samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w systemie USOS > zakładka “Oceny”.
Wniosek + kartę przebiegu studiów należy złożyć przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

We wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów (w tym również w kwestii dot. zmiany kierunku/specjalności studiów), należy przestrzegać wskazanej poniżej drogi administracyjnej:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
                               ⇓ 
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Neofilologii

Informację, kto aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w IFRiU znajdziesz na stronie domowej Instytutu:
ifros.home.amu.edu.pl > zakładka “O Instytucie” > zakładka “Pracownicy” > “Dyrekcja”.


!!! Pamiętaj, że jeśli na I roku nie uzyskałaś/-eś zaliczenia nawet z jednego przedmiotu nie możesz ubiegać się o zmianę kierunku/specjalności – w takim przypadku możesz ponownie przystąpić do rekrytacji na I rok studiów na kierunek/specjalność studiów, którą chciałabyś/chciałbyś realizować.