Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla obywateli Ukrainy

By | 25 lutego 2019

Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, w piśmie skierowanych do JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraziła wolę kontynuowania dzieła ś.p. dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na naszej Uczelni.
Na tej podstawie uruchomiony zostaje proces rekrutacji kandydatów do otrzymania stypendium.

W przypadku studentów I roku studiów I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich podstawą przyznania świadczenia jest sytuacja materialna wyrażona dochodem/os. w rodzinie wnioskodawcy. Przyznanie stypendium studentom star-szych lat nastąpi na podstawie wyników w nauce wyrażonych średnią ocen ustaloną na zasadach obowiązujących w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, przy czym warunkiem przyznania stypendium będą uzyskanie wszystkich zaliczeń w terminie przewidzianym organizacji roku akademickiego (do 30 września) oraz uzyskanie średniej nie niższej niż 4,00.

Składając wniosek studenci posługują się drukiem udostępniony na serwerze Uczelni pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2019/wniosek.pdf 

 

Podczas procedury składania wniosków obowiązują następujące zasady:

1. termin składania wniosków w Dziekanatach upływa 4 marca br,
2. składając wniosek student I roku studiów I stopnia i student I roku jednolitych studiów magisterskich, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2018/2019 powołuje się na dane dotyczące sytuacji materialnej przedstawione we wniosku o to stypendium,
3. student I roku studiów I stopnia i student I roku jednolitych studiów magisterskich, który nie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego (niezależnie od powodów zaniechania wystąpienia o stypendium socjalne lub braku uprawnień do ubiegania się i do otrzymywania świadczeń, o których mowa w art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz 2183, z późn. zm.)), składa dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych przez członków rodziny w okresie i na zasadach obowiązujących w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego,
4. obowiązkowym elementem wniosku składanego przez studentów lat wyższych od pierwszego roku studiów I stopnia i pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich jest informacja o średniej ocen uzyskanej w poprzedzającym roku akademickim,
5. student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązkowo składa oświadczenie (str. 3 i 4 Wniosku), w którym wprowadzając znaki ‘X’ w zaznaczonych kwadratach, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zgodnie z wolą Fundatora udział wnioskodawcy w programie możliwy jest po wyrażeniu zgody na wszystkie aspekty przetwarzania danych osobowych wymienione w Oświadczeniu,
6. student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązkowo składa oświadczenie z danymi personalnymi oraz wymaganymi przez Fundatora oraz organy podatkowe (str. 5 Wniosku),
7. student ubiegający się o przyznanie świadczenia wypełnia komputerowo i dołącza do wniosku wypełniony „Biogram Kandydata” , który został przygotowany i dostarczony przez Fundatora — Kulczyk Foundation; wypełniony formularz należy w dniu złożenia wniosku w Dziekanacie przesłać w wersji elektronicznej (plik MS Word) na adres rachp@amu.edu.pl, w wiadomości z tematem {Ukraina — biogram — imię_i_nazwisko};

Szablon biogramu dostępny jest na serwerze pod tym adresem