Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

By | 17 lutego 2020

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– obywateli Ukrainy

Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wyraziła wolę kontynuowania dzieła ś.p. dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na naszej Uczelni. Na tej podstawie uruchomiony zostaje proces rekrutacji kandydatów do otrzymania stypendium.

W przypadku studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich podstawą przyznania świadczenia jest sytuacja materialna wyrażona dochodem/os. w rodzinie wnioskodawcy. Przyznanie stypendium studentom starszych lat nastąpi na podstawie wyników w nauce wyrażonych średnią ocen ustaloną na zasadach obowiązujących w przypadku stypendium rektora, przy czym warunkiem przyznania stypendium będzie uzyskanie wszystkich zaliczeń w terminie przewidzianym organizacji roku akademickiego (do 30 września) oraz uzyskanie średniej nie niższej niż 4,00.

Składając wniosek studenci posługują się drukiem udostępniony na serwerze Uczelni pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2020/wniosek.pdf

 

Podczas procedury składania wniosków obowiązują następujące zasady:

  1. termin składania wniosków w Biurach Obsługi Studentów upływa 28 lutego br.,
  2. składając wniosek student I roku studiów pierwszego stopnia i student I roku jednolitych studiów magisterskich, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2019/2020 powołuje się na dane dotyczące sytuacji materialnej przedstawione we wniosku o to stypendium,
  3. student I roku studiów pierwszego stopnia i student I roku jednolitych studiów magisterskich, który nie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego (niezależnie od powodów zaniechania wystąpienia o stypendium socjalne lub braku uprawnień do ubiegania się i do otrzymywania świadczeń, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85)), składa dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych przez członków rodziny w okresie i na zasadach obowiązujących w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego,
  4. obowiązkowym elementem wniosku składanego przez studentów lat wyższych od I roku studiów pierwszego stopnia i I roku jednolitych studiów magisterskich jest informacja o średniej ocen uzyskanej w poprzedzającym roku akademickim,
  1. student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązkowo składa oświadczenie (str. 3 i 4 Wniosku), w którym wprowadzając znaki ‘X’ w zaznaczonych kwadratach, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zgodnie z wolą Fundatora udział wnioskodawcy w programie możliwy jest po wyrażeniu zgody na wszystkie aspekty przetwarzania danych osobowych wymienione w Oświadczeniu,
  2. student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązkowo składa oświadczenie z danymi personalnymi oraz wymaganymi przez Fundatora oraz organy podatkowe (str. 5 Wniosku),
  3. student ubiegający się o przyznanie świadczenia wypełnia komputerowo i dołącza do wniosku wypełniony „Biogram Kandydata”, który został przygotowany i dostarczony przez Fundatora – Kulczyk Foundation; wypełniony formularz należy w dniu złożenia wniosku w Biurze Obsługi Studentów przesłać w wersji elektronicznej (plik MS Word) na adres rachp@amu.edu.pl, w wiadomości z tematem:

{Ukraina – biogram – imię_i_nazwisko}; szablon biogramu dostępny jest na serwerze pod adresem: http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2020/biogram.dot

 

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej