Obowiązkowe szkolenia

Szkolenie BHP

 • Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).
 • Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.
 • Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.
 • Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów. W roku akademickim 2019/2020 osobą wyznaczoną do zaliczenia przedmiotu „Szkolenie BHP” jest mgr inż. Elżbieta Sobczak.
 • Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów
  • Pierwsza pomoc
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Elementy prawa pracy.
 • Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 • Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Od roku akad. 2012/2013 wydziały nie wydają studentom I roku indeksów – stąd nie ma konieczności dokonywania ręcznego wpisu do indeksów lub kart okresowych osiągnięć.

Logowanie na Szkolenie BHP:

 1. Należy wejść na stronę: https://szkoleniebhp.amu.edu.pl/ 
 2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

Edukacja Informacyjna i Źródłowa (dawniej: Szkolenie biblioteczne)

 • Szkolenie biblioteczne jest prowadzone w formie kształcenia zdalnego w e-learningu pod nazwą „Edukacja Informacyjna i Źródłowa”. Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem w trakcie I roku studiów.
 • Celem zajęć jest przygotowanie studentów pierwszego roku studiów wszystkich kierunków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM i usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Logowanie na szkolenie z “Edukacji informatycznej i źródłowej”:

 1. Należy wejść na stronę: https://www.elearning.amu.edu.pl/bu/enrol/index.php?id=88  
 2. Logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Listy uczestników są uzupełniane automatycznie na podstawie USOS-a. Studenci z drugiego naboru będą dodawani na bieżąco. Prosimy o cierpliwość :-).