Urlopy (dziekański, …)

Urlop dziekański (tzw. “dziekanka”) – przyznawana przez dziekana na wniosek studenta przerwa w studiowaniu, która nie może trwać dłużej niż rok. W czasie jej trwania nie traci się legitymacji studenckiej i zachowuje wszystkie prawa studenta.
Szczegółówe zasady otrzymania urlopu dziekańskiego są określone w § 42 – § 46 Regulaminu studiów UAM.
Dziekan może udzielić studentowi urlopu, w tym zdrowotnego, losowego:
   1) krótkoterminowego do sześciu tygodni – udzielenie ww. urlopu nie przedłuża terminu zaliczenia semestru lub roku studiów.
   2) długoterminowego: semestralnego lub rocznego – udzielenie długoterminowego urlopu od zajęć przedłuża termin ukończenia studiów.  

W szczególnie uzasadnionym przypadku, jednak nie więcej niż dwa razy w trakcie realizowanych studiów na danym poziomie, na wniosek studenta, dziekan może zezwolić na długoterminowy urlop od zajęć w uczelni na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.


Wniosek o urlop dziekański można złożyć wyłącznie przez USOSweb.
Zachęcamy do zapoznania się z informatorem w sprawie składania podań studenckich przez USOSweb

Pamiętaj, że do ww. wniosków należy dołączyć zaświadczenie, potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących wg Ciebie podstawę o urlop dziekański krótko- lub długoterminowy.
We wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów (w tym również w kwestii dot. urlopu dziekańskiego), należy przestrzegać wskazanej poniżej drogi administracyjnej


Urlop dziekański – plusy i minusy.
Urlop od zajęć może okazać się lepszym rozwiązaniem niż rezygnacja ze studiów w przypadku nagłych okoliczności losowych lub zdrowotnych. Dodatkowo studenci na urlopie dziekańskim zachowują pełnie praw studenckich. Oznacza to, że przez całą “dziekankę” przysługuje Ci zniżka studencka czy ubezpieczenie.
Z drugiej strony urlop studencki, to nie zwolnienie z zajęć czy taryfa ulgowa. Jeśli weźmiesz pół roku (lub cały rok) urlopu – będziesz musiał go odrobić. Oznacza to, że będziesz studiował przez jeden semestr lub akademicki dłużej.