Powtarzanie przedmiotów/zajęć

Szczegółowe warunki powtarzania niezaliczonych przedmiotów są określone w Uchwale Rady Programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska dot. powtarzania niezaliczonych przedmiotów
Prosimy o zapoznanie się z ww. tekstem, w szczególności pkt 16 i 17.

W przypadku niezaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu “Praktyczna Nauka Języka Obcego” (tj. PNJA, PNJR, PNJU, PNJN) jedyną dopuszczalną opcją od kolejnego roku akad. 2021/2022 będzie wyłącznie powtarzanie niezaliczonego przedmiotu BEZ KONTYNUACJI NAUKI na roku wyższym.
Np.
W przypadku niezaliczenia PNJR na I roku studiów nie będzie możliwości, aby powtarzać PNJR z I roku i jednocześnie rozpocząć naukę na II roku. Jedyną możliwością, w przypadku niezaliczenia PNJR w sesji letniej i poprawkowej, będzie pozostanie na I roku, powtarzanie niezaliczonego PNJR i dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ww. przedmiotu rozpoczęcie nauki na II roku w kolejnym roku akademickim.
Podobnie w przypadku niezaliczenia PNJR z II roku studiów nie będzie możliwości, aby powtarzać PNJR z II roku i jednocześnie rozpocząć naukę na III roku. Jedyną dopuszczalną opcją będzie powtarzanie PNJR z II roku bez kontynuacji nauki na roku wuższym (*tj. pozostanie na II roku) i dopiero po zaliczeniu PNJR z II roku rozpoczęcie nauki na III roku w kolejnym roku akademickim.

W przypadku powtarzania innych przedmiotów (*innych niż PNJ_) możliwe będzie ubieganie się o powtarzanie niezal. przedmiotu /-ów z jednoczesną kontynuacją nauki na roku wyższym lub bez jednoczesnej kontynuacji nauki na roku wyższym.

W przypadku braku uzyskania zaliczenia np. z PNJR, Gramatyki j.rosyjskiego i Historii j.rosyjskiego, możliwe będzie powtarzanie niezaliczonych przedmiotów bez kontynuacji nauki na roku wyższym (* przyczyną ww. jest brak zaliczenia przedmiotu PNJR, który można powtarzać wyłącznie bez kontynuacji nauki na roku wyższym).

Dopuszczalna ilość niezaliczonych przedmiotów pozostaje bez zmian, tj. na każdym roku studiów licencjackich i magisterskich są to maksymalnie trzy przedmioty.
Brak zaliczenia 4 i więcej przedmiotów skutkuje, niestety, skreśleniem z listy studentów.

Nie udało mi się zaliczyć egzaminu poprawkowego, ale chcę kontynuować studia. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Należy złożyć wniosek o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu. Dostępne są dwa rodzaje wniosków:
*) powtarzanie niezaliczonego przedmiotu bez kontynuacji nauki na roku wyższym 
*) powtarzanie niezaliczonego przedmiotu z jednoczesną kontynuacją nauki na roku wyższym 

Wnioski można złożyć wyłącznie przez USOSweb.
Zachęcamy do zapoznania się z informatorem w sprawie składania podań studenckich przez USOSweb

Powtarzanie przedmiotów jest niestety płatne 🙁
Wysokość opłat – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2020/2021 Rektora UAM z dnia 15 marca 2021 r. – jest następująca:

  • w przypadku przedmiotu PNJ_ (np. PNJR, PNJU, PNJA, PNJN) – 400 zł za semestr nauki (* jeśli zatem zaliczyłaś/-eś tylko jeden semestr PNJ_, wówczas opłata wynosi 2 x 400 zł, ponieważ PNJ_ jest realizowany w trakcie roku akademickiego w semestrze zimowym i letnim)
  • w przypadku wszystkich pozostałych przedmiotów opłata wynosi 250 zł za semestr nauki.

W przypadku powtarzania przedmiotu “Seminarium licencjackie” / “Seminarium magisterskie” dołącz również opinię promotora – wzór ww. opinii pod ponższym linkiem.


Do kiedy należy złożyć wniosek o powtarzanie niezaliczonych przedmiotów?
W ciągu maksymalnie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (czyli w praktyce do 14-15 października).


Czy mogę jeszcze raz powtarzać przedmiot, który już raz był przeze mnie powtarzany?
Zgodnie z § 35 Regulaminu studiów “zajęcia już powtarzane nie mogą być powtarzane po raz drugi”.
Brak uzyskania oceny pozytywnej z powtarzanego przedmiotu wiąże się ze skreśleniem z listy studentów.